Általános szerződési feltételek

Brandon megjegyzése

A Belső utazás anyaga azért íródott, hogy inspiráljon. Hogy segítsen felismerni a mindannyiunkban rejlő nagyságot, rámutasson arra a lehetőségre, hogy a saját gyógyító útjainkban való részvétel olyan ajándék, amit magunknak adhatunk. Ez egy "ébresztő hívás" a szabadságba és teljességbe, mely már eleve bennünk van. 

A Belső utazásnak NEM célja, hogy elvonjon a már megkezdett orvosi vagy természetgyógyászati kezeléstől! Arra szolgál, hogy erősítse annak hatását, és segítsen a magad választotta úton előbbre jutni és lelkileg fejlődni. A gyógyulás útján nincsenek garanciák. Annyiféle út és módszer létezik, ahány ember. Remélem, hogy a Belső utazás inspirálni és segíteni fog, bármilyen utat is választottál.

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: "ÁSZF" – a Belső utazás (The Journey ®) – Magyarország képviselője Domján Ibolya e.v. – a továbbiakban: "Szolgáltató" – által a www.thejourneyhungary.com honlapon keresztül hirdetett szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások – a továbbiakban: "Szolgáltatások" – igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Szolgáltató:

Név: Domján Ibolya ev.

Székhely: 1221. Budapest, Honfoglalás út 105.

Nyilvántartási szám: 57630713

Email cím: infohungary@thejourney.com

Honlap címe: www.thejourneyhungary.com

Tárhelyszolgáltató: www.webnode.hu

A Megrendelő:

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybevevő természetes személy, függetlenül attól, hogy a szolgáltatási díjat ki fizette meg.

1. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltatás a "The Journey" nemzetközi szerzői jog védelme alatt álló módszer (a továbbiakban "The Journey" vagy "Belső utazás") alkalmazásával történő, személyes jelenléten alapuló, vagy online felületen szervezett tanfolyamon való részvétel biztosítása a Megrendelő számára, továbbá a tanfolyam lebonyolítása, és a "The Journey" alkalmazásához kapcsolódó segédanyagok rendelkezésre bocsátása. A tanfolyam előadásokból, egyéni és páros gyakorlatokból, csoportos megbeszélésekből, és kiegészítő szolgáltatásként - szükség esetén - egyéni konzultációból áll.

A Szolgáltatás célja, hogy támogassa a Megrendelőt, hogy közelebb kerüljön saját belső világához, megértse belső működésének egyes mozzanatait és ezáltal személyes fejlődést érhessen el.

2. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Megrendelő (vagy annak törvényes képviselője) megrendeli az 1. pontban foglalt Szolgáltatást a Szolgáltatótól.

A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a The Journey magyarországi megbízottja Domján Ibolya e.v., munkatársai, megbízottjai és a tanfolyamot korábban elvégző önkéntes segítők (a továbbiakban: Ismétlők) közreműködésével.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tehet közzé a honlapon, amik tanácsadással, önismerettel, önfejlesztéssel és coachinggal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására vonatkoznak.

3. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: "Szerződő Felek" – között, a Megrendelő által a www.thejourneyhungary.com weboldalon található email címen történő kapcsolatfelvétellel, vagy jelentkezési lap kitöltésével, az Adatvédelmi tájékoztató és az ÁSZF elfogadásával, valamint az adott szolgáltatás árának megfizetésével jön létre.

A Megrendelő vagy annak törvényes képviselője jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a Megrendelő vagy annak törvényes képviselője által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Megrendelő vagy annak törvényes képviselője a Jelentkezési lap kitöltésével és az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után a Szolgáltató honlapján, a szolgáltató által meghirdetett időpontban megkezdje.

4. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott jelentkezések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

5. Szolgáltatási díj, annak megfizetése és a lemondás feltételei

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató a www.thejourneyhungary.com weboldalon, vagy annak aloldalain feltüntetett szolgáltatási díjra jogosult. A szolgáltatási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza és előre történő banki utalással kerül kiegyenlítésre.

Élő tanfolyam esetén

A Szolgáltatás díjmentes lemondására kizárólag írásban, legkésőbb a Szolgáltatás kezdetét 30 nappal megelőzően van lehetőség.

Szolgáltató a Szolgáltatás kezdő napját megelőző 30 napon belül a jelentkezés átruházására biztosít lehetőséget, azonban a már befizetett díjat nem áll módjában visszatéríteni.

Online tanfolyam esetén

A Szolgáltatás díjmentes lemondására kizárólag írásban, legkésőbb a Szolgáltatás kezdetét 14 nappal megelőzően van lehetőség.

Szolgáltató a Szolgáltatás kezdő napját megelőző 14 napon belül a jelentkezés átruházására biztosít lehetőséget, azonban a már befizetett díjat nem áll módjában visszatéríteni.

6. Szolgáltató felelőssége és a kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltatás jellege szerint megbízási jogviszony, amelynek a sikeressége és az azzal való elégedettség a Megrendelő közreműködésének múlik elsősorban, így ebből adódóan nem fűződik hozzá eredménykötelem.

A Szolgáltató vagyoni és nem vagyoni felelőssége a Megrendelő felé a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) vonatkozó szabályai szerint áll fenn.

A Szolgáltató kizárja felelősségét az alábbi esetkörökben:

  • minden olyan esetben, ha a Megrendelő vagy törvényes képviselője nem, nem teljeskörűen vagy nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos lényeges adatokról, információkról,

  • vis maior esetén;

  • ha a Megrendelő vagy törvényes képviselője által közölt adat, információ nyilatkozat, illetve teljesítendő fizetési kötelezettség a Szolgáltatónak fel nem róható okból nem teljesül, elveszik, vagy késedelmet szenved. Különösen ilyen eset a Szolgáltatóhoz vezető adatátviteli (internet) hálózat túlterhelődése, elérhetetlensége, vagy a Megrendelő informatikai rendszerének hibás működése;

  • minden olyan esetben, ha Megrendelő a tanfolyam helyszínéül szolgáló helyiségek használatára vagy a tanfolyamon való részvételre vonatkozó Házirendben foglalt szabályokat nem tartja be;

  • a Megrendelő együttműködésének elmaradásából, illetve a tanfolyamon résztvevő többi Megrendelő magatartásából eredő károkért;

7. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.thejourneyhungary.com weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. Ugyanez érvényes a Belső utazás tanfolyamokon felhasználásra kerülő hang-, kép-, videó-, és írott szellemi termékek tekintetében, amelyek magyarországi felhasználási joga a licence tulajdonossal kötött megállapodás értelmében Magyarországon kizárólag a Belső utazás magyarországi képviselőjét, Domján Ibolya e.v-t illeti meg. A tanfolyamokon kép-, videó-, és hangrögzítés tilos, vagy csak a Szolgáltató és a többi résztvevő Megrendelő kifejezett hozzájárulása esetén engedélyezett.

8. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

9. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

10. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

11. Panaszkezelés

A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: infohungary@thejourney.com

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály:

Levelezési cím: 1050 Budapest, Sas utca 19. III.em.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.thejourneyhungary.com/aszf weboldalon.

Tudd meg, miként változtatja meg az életed a 

Journey Intensive!