PÁLYÁZAT - Ápolási díjra vagy GYOD - ra jogosultaknak

2022.01.11

Pályázatunk azoknak szól, akik gyermeküket, vagy más hozzátartozójukat otthon ápolják. Mivel ahhoz, hogy ezt odaadással, örömmel végezhessék, feltöltődésre, belső békére van szükség, amire - jól tudjuk - nehéz időt/módszert/pénzt találni, szeretnénk elismerésünket és hálánkat nem csak szimbolikus, de gyakorlati módon is kifejezni. Tehát a március 19 - 21 - i tanfolyamra minden 7 jelentkező után egy-egy érvényesen pályázót jelképes áron, 10.000 Ft-ért látunk vendégül.

  • Ha tanfolyami résztvevőként befizetsz, tudhatod, hogy hozzájárulsz a megbecsülés ezen kifejezéséhez. 💗
  • Ha életed első számú feladata, hogy valakiről gondoskodj, most engedd, hogy mi gondoskodjunk RÓLAD! 💗

A jelentkezés feltételei:

1. A pályázó GYOD - ra vagy ápolási díjra legyen jogosult.

2. A pályázó maga jelentkezzen. Ez nem egy wellness hétvége. Itt minden azon múlik, hogy a résztvevő készen áll-e egy igen mély belső munkára. Nem fog működni, ha valakit csak úgy küldenek. Kell hozzá a lélek rábólintása. Szóval, még ha a jó szándék vezet is, hogy egy szerettedet nevében pályázz, mert "milyen jót tenne neki", kérünk hagyd meg neki a szabadságot, hogy a saját életéért ő vállalja a felelősséget. Elég, ha felhívod erre a lehetőségre a figyelmét. A többit ő tudja! 💗

3. A pályázó vállalja, hogy a teljes tanfolyamon jelen lesz. Márc. 19. 9:00 - 19:00-ig, márc. 20. 9:00 - 18:30-ig, márc. 21. 9:00 - 18:30

Ha a feltételeknek megfelelsz és hív a Belső utazás, akkor JELENTKEZZ!

Ha még nem tudod mi ez, nézz körül itt az oldalon, vagy legjobb, ha elolvasod a könyvet! (Brandon Bays: Belső utazás) Hogy kinek mi az útja, azt mindenki maga érzi. Ha érzed a hívást, szerintünk hallgass rá!

Minden 7. tanfolyami jelentkezőnk után, a jelentkezés sorrendjében értesítünk egy-egy pályázót.

Ha tehát van ismerősöd, akit érint és érdekelhet ez a lehetőség, szólj neki gyorsan. Más nem, de a jelentkezés sorrendje számít! 💗


Részvételi és adatkezelési szabályzat

"PÁLYÁZAT - Ápolási díjra vagy GYOD - ra jogosultaknak " elnevezésű felhívásának (a továbbiakban: "Pályázat") részvételi és adatkezelési szabályzatát az alábbiakban olvashatja. KÉRJÜK, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PÁLYÁZATON, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ELFOGADJA!

A PÁLYÁZAT SZERVEZŐJE: A Pályázat szervezője, lebonyolítója, egyben a Pályázattal kapcsolatos adatok adatkezelője a Journey Hungary Bt. (továbbiakban: "Szervező").

A PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI: A Pályázat nyitott minden Magyarországon GYOD-ra vagy Ápolási díjrajogosult személy részére, aki sikeresen regisztrál a pályázatra a kérdőív kitöltésével (a továbbiakban: "Résztvevő"). Érvényes az a pályázat, ahol a pályázó önmaga jelentkezik ÉS valóban jogosult a fenti támogatások valamelyikére ÉS a tanfolyam teljes időtartamán részt tud venni ÉS vállalja, hogy ott is lesz. (Márc. 19. 9:00 - 19:00-ig, márc. 20. 9:00 - 18:30-ig, márc. 21. 9:00 - 18:30) A Résztvevő a regisztrációval nyilatkozik arról, hogy betöltötte 18. életévét, ebből kifolyólag a Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő életkorának hitelességéért. A Pályázaton való részvételhez a thejourneyhungary.com oldalon megadott google form jelentkezési lapon (a továbbiakban: "Weboldal") szükséges regisztrálni a kérdőív kitöltésével, melyben valós adatok kell, hogy szerepeljenek. A Résztvevő a regisztrációjával kifejezetten elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban (a továbbiakban: "Szabályzat") leírt valamennyi feltételt. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, nem módosítható. Egy Résztvevő maximum egy (1) Pályázat beküldésére jogosult. Azok a regisztrációk, amelyek a Szabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Pályázatból automatikusan kizárásra, míg az érvényes regisztrációk rögzítésre kerülnek. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Pályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Pályázatból. A Szervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Résztvevő a Weboldalon minden mező valós adatokkal való kitöltésével tölt fel. A személyes adatok feltöltésének jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A regisztrációval a Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet - és adatátviteli -, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A regisztrációkat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Pályázatból kizárhatja. A Pályázat szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a regisztrációk, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Pályázat témájától eltérő tárgyat, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Résztvevő vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Résztvevő viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a regisztrációval kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Résztvevőt terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Résztvevőre áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Résztvevő regisztrációját a Weboldalról eltávolítsa és a Résztvevőt a Pályázatból vagy a Weboldalról kizárja.

A Szervező továbbá fenntartja a jogot, hogy kevés, vagy nem megfelelő színvonalú pályázat esetén a pályázatot visszavonja vagy ne hirdessen győztest.

A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA: A Pályázat 2022. január 15 - február 28. éjfélig tart.

A PÁLYÁZAT MENETE: A Pályázat időtartama alatt a Szervező a Facebook oldalán (https://www.facebook.com/thejourneyhungary) bejegyzés formájában "Pályázat főállású anyáknak, pedagógusoknak" Pályázati felhívást tesz közzé. A Pályázat szerint a Résztvevők a megadott google form-on regisztrációval jelzik részvételi szándékukat. A tanfolyam szervezője (Journey Hungary Bt.), a tanfolyami résztvevők létszáma alapján - minden 7. jelentkező után 1 érvényesen pályázó számára - biztosítja a kedvezményes - 10.000 Ft-os - részvételt. A kiválasztást a jelentkezés sorrendje határozza meg. Az értékelésben azok az érvényesen beküldött Pályázatok vesznek részt, amelyek a Pályázat időtartamán belül kerültek beküldésre, az ezt követően beküldött Pályázatok nem kerülnek figyelembevételre. A Szervező a fenti értékelés szerint szükség esetén maximum kettő tartaléknyertes (várólistás) Pályázatot választ. A tartaléknyertesek a kiválasztás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartalék nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Pályázatból az pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes valamilyen okból kifolyólag eláll a tanfolyamon való részvételtől. Nyeremény: részvételi lehetőség a Belső utazás 2022. március 19 - 21 - ig tartó "Online Belső utazás" tanfolyamon. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A Résztvevők a Pályázatban való részvétellel tudomásul veszik és elfogadják, hogy a zsűri szubjektív szempontok alapján választja ki a nyertes Pályázatokat. A Résztvevők lemondanak arról, hogy a zsűri döntését erre hivatkozással bármilyen fórumon megtámadják, vagy bármilyen igényt támasszanak. A Résztvevők a Pályázatban való részvétellel tudomásul veszik és elfogadják, hogy a tanfolyamon való részvétel a feltétele az, hogy a Résztvevő a tanfolyam teljes hosszában jelen van.

NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE: A Szervező a nyertes Résztvevőket folyamatosan, de legkésőbb 2022. március 10-én az általuk megadott elérhetőségeken értesíti. A nyertes Résztvevők a kiválasztásról szóló e-mailes értesítést követő maximum 48 órán belül kötelesek visszajelezni. Ellenkező esetben a Szervező automatikusan a pótnyertest tájékoztatja a Pályázat megnyeréséről. A Szervező kizárja a Pályázatból azt a Pályázatot, ha a Pályázaton, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen, ha nem töltötte még be a 18. életévét. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ: A Résztvevő a regisztráció során megadott, jelen Szabályzat elfogadásáról szóló nyilatkozatával kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat (név, foglalkozás, munkahelyre vonatkozó adat, e-mail cím) a Szervező és megbízott adatfeldolgozója a Pályázat lebonyolítása céljából (úgymint a Nyeremény megvalósításának megszervezése, kapcsolattartás, szállítás és a Pályázat megszervezése céljából) kezelje. Az adatok kezelését a Szervező végzi. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, így különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével történik: - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.); - az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: GDPR). Az adatkezelő a Szervező, azaz Joós Andrea és Domján Ibolya. Ha kérdése, aggodalma vagy panasza merül fel a jelen Szabályzat vagy személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, forduljon a Szervezőhőz a következő elérhetőségen: infohungary@thejourney.com Megkeresésére a Szervező lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. Az adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése céljából történő adatkezelés, ennek keretében a nyertes kiválasztása, a nyertes értesítése, nevének nyilvánosságra hozatala, a Nyeremény átadása, tájékoztatás, kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Nyereményjátékban való részvétel útján. Az adatszolgáltatás és a Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes. A Résztvevő külön és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nyereményre válik jogosulttá, úgy a nyertes nevét a nyeremény megjelölése mellett a Szervező a Facebook oldalán (https://www.facebook.com/thejourneyhungary), valamint a www.thejourneyhungary.com weboldalon is közzéteheti. A Szervező nem vállal felelősséget a Résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem vehet részt a Nyereményjátékban, a Nyeremény a pótnyertesnek kerül kiadásra. A kezelt személyes adatok köre: (i) Résztvevő neve; (ii) Résztvevő email címe; (iii) Résztvevő munkája (IV) Résztvevő munkahelye Az adatkezelés időtartama: A Belső Utazás tanfolyam megvalósításának időpontja, azzal hogy a Nyerterse vonatkozó adatokat számviteli célokból az Szervező 5 (öt) évig megőrzi, melyet követően azok is törlésre kerülnek. A Szervező személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Résztvevő előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. A személyes adatokat kizárólag az adatkezelő ismerheti meg. Az adatkezelő az Infotv. 7. §-ának, valamint a GDPR 32. cikkének figyelembevételével az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje a személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést. A Résztvevő jogosult arra, hogy a Szervező által kezelt személyes adatai tekintetében a) a személyes adatokhoz hozzáférjen; b) a személyes adatok helyesbítését kérje; c) a személyes adatok törlését kérje; d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje; e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen; f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog); g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A Résztvevő a jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét a megjelölt elérhetőségre küldheti el, mely a következő: e-mailben az infohungary@thejourney.com. A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Szervező nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Szervező válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Szervező minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre a Szervező tájékoztatást ad a címzettekről. A Résztvevő bírósághoz fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. A Szervező a Szabályzat esetleges módosításáról a Résztvevőket a Weboldalon tájékoztatja, valamint a módosított Szabályzatot ugyanott teszi közzé.